Projekt użytkownika
GL 293 Słodka Zosia
  • STUDIO ATRIUM
  • GL 293 Słodka Zosia
  • pow. uzytk. 117,6 m2
zobacz kto buduje wg tego projektu
Znajomi użytkownika

Gremlinka

Profil użytkownika Gremlinka

Działka

Poszukiwania działki

dzień budowy: 3

Jak już pisałam, ma 2500 m2, a więc słusznej wielkości. Około 10 km od miasta, niestety jeszcze nie dojeżdza autobus miejski ale jest w planach. Na zdjęciach nie sposób całą objąć, więc tak trochę okrojone to wszsytko. Z jednej strony jest droga gminna. z drugiej rzeczka a z trzeciej sąsiad ma wykopany staw. Działka ma 3 strony, ponieważ jest w kształcie pameryki południowej UĹ›miech


Woda jest przy granicy sąsiedniej działki, w drodze. Mamy zgodę właściciela na pociągnięcie wody przez jego działkę, ale musimy wykonać przyłącze w ciągu tego roku, bo potem działkę sprzedaje (ci sami właściciele co naszej). Mamy już wstępne warunki na dostawę wody. Musimy teraz wykonać mapkę (zapomniałam jaką) ale u geologa i chcemy aby zaznaczył nam dokładnie granice działki. Co prawda płot został po poprzednich właścicielach, nie wiem czy go zabiorą, bo chyba tam już stoi od bardzo dawna, ale nie jesteśmy pewni, czy jest ok. Poza tym wiemy, że za jakiś czas gmina nam może z jednego odcinka zabrać 2 m, bo plan przewiduje dom 6 m od granicy działki.


Prąd jest na słupie tuż obok, więc problemu nie będzie, sprawdzaliśmy w rejonie energetycznym u kolegi co się tym zajmuje.


Kanalizacji nie ma.


Gazu nie ma.


Jedno i druge przewidziane w planie zagospodarowania na najbliższe lata.


A teraz miejscowy plan co przewiduje:


- jest to działka rolna, z której można odrolnić kawałek pod zabudowania jak przewiduje plan.

"Ustala sie przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem MRna zabudowe

mieszana miejscowosci rolniczych w tym: zagrody, budynki jednorodzinne


i usługi.


Tereny jak w ust. 1 sa powiazane z historyczna czescia wsi, objetych strefa Bochrony konserwatorskiej, w której obowiazuja ustalenia § 13 ust. 4.

Adaptuje sie istniejace funkcje i zabudowe, które moga byc uzupełniane wg


potrzeb zainteresowanych, z ograniczeniem produkcji zwierzecej w dostosowaniu


21 do zasady okreslonej w § 9 ust. 1 i 3, ;e ;adne ucia;liwosci nie moga przekraczac


granic własnosci lub u;ytkowania.


Nowe działki budowlane nale;y wydzielac przy maksymalnym zachowaniu granic


parcelacji historycznych. Na nowe funkcje nierolnicze nie mo;na przeznaczac


w ramach zwartego kompleksu gruntów, wiecej jak 0,5 ha gruntów klasy III oraz


1,0 ha gruntów klasy IV.


5. Dla wydzielenia terenów pod funkcje nierolnicza, które naruszyłby zasady


ochrony gruntów rolnych okreslone w ust. 4, wymagane jest wszczecie


postepowania dla opracowania zmiany miejscowego planu z uwzglednieniem


uzyskania stosownych zgód na zmiane przeznaczenia gruntów rolnych na cele


nierolnicze, zgodnie z ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych.


6. Ustala sie nastepujace minimalne wielkosci działek pod nowa zabudowe:


zagrodowa 3000 m˛, mieszkaniowo-usługowa z usługa wbudowana 900 m˛,


z usługa wolnostojaca 1200 m˛, pod zabudowe jednorodzinna 700 m˛. Odstepstwa


od ustalen jw. moga byc dokonane w sytuacjach szczególnych wynikajacych z


podziałów historycznych - pod warunkiem, ;e zabudowa nie naruszy ;adnych


przepisów szczególnych ani interesu stron.


Ustala sie jako zabudowe podstawowa budynki dwukondygnacyjne z poddaszem


u;ytkowym, dachy wysokie dwuspadowe o nachyleniu połaci 35 - 45°, kryte


dachówka ceramiczna lub materiałami dachówkopodobnymi w odcieniach


czerwieni i brazu


Odstepstwo od zasad jak w ust. 6 mo;e byc dokonane, je;eli wynika to


z sasiedztwa zabudowy historycznej, do której nale;y nawiazac wysokoscia


i rodzajem dachu. Nie uwa;a sie za zabudowe historyczna budynki z dachem


płaskim wzniesione po 1945 roku.


Kalenice dachów równoległe do ulic, je;eli z sasiedztwa nie wynika inne


usytuowanie.


Ustala sie maksymalna powierzchnie zabudowy działek jednorodzinnych - 30%,


działek usługowych - 40% i minimum powierzchni biologicznie czynnej działek


jednorodzinnych – 50%, usługowych - 40%.


Obowiazujace linie zabudowy jak zabudowa istniejaca, je;eli nie beda naruszone


ustalenia § 22.


Przyłacza wykonac wg warunków technicznych gestorów sieci z uwzglednieniem


§ 25.


Zaopatrzenie w energie wg rozwiazan indywidualnych z obowiazkiem realizacji


urzadzen ekologicznych, które spełniaja normy ochrony srodowiska.


W obrebie terenów jak w ust. 1 nale;y zabezpieczyc minimum 1 miejsce


postojowe na mieszkanie i 3 miejsca na 100 m˛ powierzchni usług."


Tak to wygląda w planie. Mamy grunty pastwiska trwałe klasy IV. 

Pobieranie komentarzy

Proszę czekać...