Regulamin serwisu społecznościowego www.mybudujemy.pl

Art. 1 - Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki funkcjonowania i korzystania ze społecznościowego Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.mybudujemy.pl, w tym określenie praw i obowiązków Uczestników i Administratora Serwisu.
 2. Zapoznanie się z treścią regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem rejestracji Uczestnika. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z zawarciem na czas nieokreślony umowy o korzystanie z Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), zwanej dalej „Ustawą”.
 3. Przestrzeganie regulaminu przez Uczestnika jest warunkiem korzystania z Serwisu.
 4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie i prowadzenie dla niego konta są bezpłatne.
 5. O treści oświadczeń Administratora Serwisu względem Uczestnika Administrator powiadamia poprzez ich zakomunikowanie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu – umieszczając oświadczenie w ogólnodostępnym miejscu Serwisu bądź na Koncie Indywidualnym lub na Koncie Firmowym, bez potrzeby posługiwania się podpisem elektronicznym.
 6. Przystąpienie do Serwisu jest dobrowolne.
 7. Nazwa Serwisu oraz ich koncepcja, struktura, wygląd graficzny, oprogramowanie i baza zawartych w nich danych podlegają ochronie prawnej.
 8. Administrator, wprowadzając nowe opcje funkcjonalne dotyczące Serwisu, może informować o nich Uczestników w formie komunikatów zamieszczonych w Serwisie.

Art. 2 - Definicje

Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

 1. Administrator Serwisu – Studio Atrium sp. jawna z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Malczewskiego 1.
 2. Serwis – prowadzony przez Administratora społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.mybudujemy.pl, umożliwiający otwarcie i utrzymywanie kont Uczestników oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu.
 3. Usługa – usługa (usługi) dostępne dla Uczestników w ramach Serwisu, na podstawie i w granicach postanowień regulaminu, w tym w szczególności dostęp do Serwisu, tworzenie kont, udostępnianie informacji komercyjnych oraz niekomercyjnych, poszukiwanie i wymiana informacji, tworzenie forów dyskusyjnych, udostępnianie produktów i usług.
 4. Konto – zakładane dla Użytkownika (Konto Indywidualne) lub Firmy (Konto Firmowe) unikalne miejsce w Serwisie, służące do korzystania z Usług.
 5. Login – nazwa Uczestnika przyjęta w trakcie rejestracji Konta, pod którą Uczestnik występuje w Serwisie.
 6. Hasło – indywidualnie wybrany przez Uczestnika, poufny dla osób trzecich, ciąg danych alfanumerycznych służący Uczestnikowi do logowania w Serwisie, we własnym Profilu.
 7. Profil – strona Uczestnika w Serwisie, która zawiera przekazane przez Uczestnika do Serwisu dane (informacje, zdjęcia, pliki multimedialne), dostępne do wglądu dla innych Uczestników; Administrator może wykorzystywać dane przekazane przez Uczestnika do Serwisu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 8. Uczestnik – Użytkownik i Firma.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z serwisu w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 10. Firma – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
 11. Poczta – zindywidualizowana dla każdego Uczestnika elektroniczna skrzynka pocztowa posiadająca adres elektroniczny (e-mail), służąca komunikacji i przechowywaniu danych elektronicznych.
 12. Portal Poprojekt.pl – strony udostępniane w sieci Internet przez Administratora Serwisu. pod adresem www.poprojekt.pl będącym własnością Administratora Serwisu - prezentowany jako autorski pasaż funkcjonujących w nim pracowni projektowych.
 13. Treści – wszelkie wypowiedzi, materiały, informacje, dane - tekstowe, graficzne bądź wyrażone w inny sposób - wprowadzone przez Uczestnika do Serwisu.
 14. Strona Partnerska - strona internetowa umożliwiająca rejestrację oraz logowanie w serwisie mybudujemy.pl, zamieszczona w innej niż Serwis domenie.
 15. Forum - wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Uczestników (Użytkowników oraz Firm) portalu Mybudujemy.pl, służące wymianie poglądów i opinii, prowadzeniu dyskusji, dzieleniu się doświadczeniami na zagadnienia tematycznie związane z portalem.

Art. 3 - Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Serwisu:
  1. dostęp do sieci Internet.
  2. dostęp do witryn WWW - przeglądarka www (rekomendowany Microsoft Internet Explorer) z najnowszymi aktualizacjami.
  3. możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta email.
 2. W Serwisie można zastosować:
  1. następujące formaty plików graficznych: jpg., gif., png.
  2. pliki o maksymalnych rozmiarach: 4MB
 3. O rozszerzeniu możliwości stosowania określonych formatów lub rozmiarów plików w Serwisie Administrator powiadamia Uczestników w formie komunikatów dostępnych w Serwisie. Zmiana taka nie stanowi zmiany regulaminu.

Art. 4 - Rejestracja w Serwisie

 1. W celu rejestracji Uczestnika w Serwisie należy skorzystać z formularza rejestracyjnego, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika upoważnienia do gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania przez Administratora danych osobowych Uczestnika w zakresie objętym regulaminem, niezbędnym dla świadczenia Usług przez Administratora, w tym w celach marketingowych, obejmujących także prawo Administratora do przesyłania do Uczestnika informacji handlowych.
 2. Rejestracja Uczestnika w Serwisie prowadzi do stworzenia Profilu Uczestnika i wymaga podania prawdziwych danych identyfikujących Uczestnika.
 3. Po założeniu Profilu Firma przesyła Administratorowi w ciągu siedmiu dni, w formie pisemnej, odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpis decyzji o nadaniu NIP.
 4. Podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Uczestnika powoduje usunięcie Konta Uczestnika oraz danych przekazanych przez Uczestnika do Serwisu.
 5. Konto Użytkownika lub Konto Firmowe obejmuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym. Uczestnik niezwłocznie aktualizuje dane przedstawione w formularzu rejestracyjnym w razie ich zmiany.
 6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz zgłoszenia Administratorowi wniosku o ich zmianę (sprostowanie).
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Indywidualne.
 8. Firma może posiadać więcej niż jedno Konto Firmowe, pod warunkiem, że nie prowadzi to do ryzyka wprowadzenia innych Uczestników w błąd co do tożsamości Firmy. Firma może posiadać wyłącznie Konto Firmowe.
 9. Dane osobowe Uczestnika podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 10. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana także za pośrednictwem Strony Partnerskiej. Strona ta umożliwia także dostęp do Serwisu. Konto uczestnika, który zarejestrował się w Serwisie za pośrednictwem Strony Partnerskiej będzie oznaczone jako utworzone w ten sposób.
 11. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z Treści zamieszczonych przez Uczestnika w Serwisie na wszelkich polach eksploatacji, w tym:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – poprzez powielanie i wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści utrwalono – poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez zamieszczanie powielonych Treści w publikacjach wydawanych przez Administratora oraz w prowadzonych przez niego innych stronach internetowych. Zgody powyższej nie uchyla fakt rozwiązania umowy o korzystanie z Serwisu.
 12. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z udzieleniem przez Uczestnika Administratorowi zgody na przekazywanie Uczestnikowi informacji handlowych pochodzących od Administratora bądź – za pośrednictwem Administratora – od podmiotów, z którymi Administrator pozostaje w stosunkach prawnych, w tym od Firm uczestniczących w Serwisie.

Art. 5 - Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Uczestnik, wyrażając zgodę na treść niniejszego regulaminu, oświadcza tym samym, że wszelkie Treści umieszczone przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji. W związku z tym Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za umieszczone przez Uczestnika Treści naruszające powyższe zasady.
 2. Administrator nie ingeruje w Treści zamieszczane w Serwisie i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Treści zamieszczone w Serwisie nie stanowią źródła informacji, które mają wpływ na sytuację prawną bądź faktyczną. Administrator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych w Serwisie.
 3. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treści zamieszczane w Serwisie. W szczególności Firmy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa i odnośnymi Normami produktów prezentowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestnika szkody spowodowane korzystaniem przez Uczestników sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Uczestnika, przejęciami Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowaniem wirusami systemów komputerowych Uczestnika.
 5. Niedopuszczalne jest przekazywanie przez Uczestnika do Serwisu Treści zawierających:
  1. sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje,
  2. materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne (nie dotyczy Firm),
  3. materiały szkodliwe dla Serwisu, Administratora lub innego Uczestnika Serwisu, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe, lub nierzetelne,
  4. materiały nie związane z tematyką Serwisu.
 6. Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia Treści naruszających pkt 5.
 7. Administrator Serwisu nie odpowiada za Treści umieszczane przez Uczestników, ani za działania lub zaniechania Uczestników stanowiące następstwo korzystania z Serwisu, w tym za udostępnienie przez Uczestnika Loginu i Hasła osobie nieuprawnionej.
 8. Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby dobra prawnie chronione innych Uczestników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek. Uczestnik nie będzie pozyskiwał, ani przetwarzał informacji o innych Uczestnikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że będzie do tego uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Na wniosek Uczestnika Administrator może wprowadzić zmiany do Treści zamieszczonych przez innego Uczestnika bądź usunąć te treści, o ile wykazane zostanie, że naruszają one powyższe zasady.
 9. Administrator usuwa Konto Uczestnika na jego wniosek przekazany pocztą elektroniczną.
 10. Administrator usuwa Konto Uczestnika w przypadku podjęcia przez uczestnika czynności mogących powodować niestabilność funkcjonowania Serwisu. Administrator usuwa Konta fikcyjne oraz Konta niezwiązane z tematyka Serwisu.
 11. Ponadto Administrator usuwa także Konto Uczestnika w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności ust. 1, 3, 5 lub 8, po uprzednim wyznaczeniu Uczestnikowi terminu do usunięcia uchybień.
 12. Usunięcie konta Uczestnika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Serwisu.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane okolicznościami niedotyczącymi Administratora, w tym w szczególności siłą wyższą, awarią lub przerwą zasilania, awarią urządzeń technicznych bądź działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub osób trzecich. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowych konserwacji systemu, w trakcie których Serwis nie będzie funkcjonował.
 14. W Serwisie w zakresie projektów gotowych promowany będzie na stałe wyłącznie Portal Poprojekt.pl. Wyłącznie link do tego pasażu może znaleźć się w zakładce z projektem domu każdego z profili. Jednocześnie Pasaż Poprojekt.pl. będzie jako wyłączny promowany w profilach nie posiadających wybranego projektu. Portal Poprojekt.pl jest autorskim pasażem funkcjonujących w nim podmiotów z branży projektowania domów jednorodzinnych.
 15. Biuro Administratora jest czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem będą załatwiane w godzinach otwarcia biura.

Art. 6 - Zasady świadczenia usług dla Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w ramach możliwości techniczno-funkcjonalnych Serwisu, a w szczególności do:
  1. tworzenia i rozwijania własnego Profilu poprzez zamieszczanie w nim Treści. Dane o charakterze komercyjnym mogą być przez Użytkownika umieszczane wyłącznie na Tablicy Ogłoszeń. Użytkownik ma prawo usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne Serwisu,
  2. tworzenia i rozwijania własnego Profilu poprzez zamieszczanie w nim Treści, z wyłączeniem danych o charakterze komercyjnym; Użytkownik ma prawo usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne Serwisu,
  3. poszukiwania informacji o innych Użytkownikach bądź o Firmach uczestniczących w Serwisie oraz o oferowanych przez te Firmy usługach i produktach,
  4. wymiany informacji z innymi Użytkownikami na tematy związane z budową własnego domu jednorodzinnego, firm branży projektowej i budowlanej,
  5. tworzenia forów dyskusyjnych w obrębie Serwisu i uczestniczenia w tych forach,
  6. składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie wprowadzonych przez siebie danych,
  7. składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie lub moderację danych wprowadzonych przez innego Użytkownika – na zasadach określonych w Art. 5 ust. 8.
 2. Przystępując do Serwisu i akceptując niniejszy regulamin Użytkownik akceptuje także prawo Administratora do nieodpłatnego wykorzystywania Treści zamieszczonych przez Użytkownika na użytek Serwisu i Portalu Poprojekt.pl. – na wszelkich polach eksploatacji. Treści te mogą być wykorzystywane także po likwidacji Konta Użytkownika.
 3. Przystępując do Serwisu i akceptując niniejszy regulamin Użytkownik akceptuje także warunki korzystania z aplikacji Google Maps, która wykorzystana jest w ramach Serwisu. Szczegółowe warunki korzystania z aplikacji dostępne są na stronach http://code.google.com/intl/pl/apis/maps/terms.html (j.ang) oraz http://maps.google.pl/help/terms_maps.html (j. pol).

Art. 7 - Zasady świadczenia usług dla Firm

 1. Firma, rejestrując się w Serwisie i tworząc Konto, ma prawo - w ramach możliwości techniczno-funkcjonalnych Serwisu - w szczególności do:
  1. tworzenia i rozwijania własnego Profilu poprzez zamieszczanie w nim Treści, w tym danych o charakterze komercyjnym; Firma ma prawo usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie Treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne Serwisu,
  2. poszukiwania informacji o innych Użytkownikach bądź o Firmach uczestniczących w Serwisie oraz o oferowanych przez te Firmy usługach i produktach,
  3. wymiany informacji z innymi Użytkownikami lub Firmami na tematy związane z budową domu jednorodzinnego, firm branży projektowej i budowlanej,
  4. tworzenia forów dyskusyjnych w obrębie Serwisu i uczestniczenia w tych forach,
  5. składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie wprowadzonych przez siebie danych,
  6. składania do Administratora Serwisu wniosku o usunięcie lub moderację danych wprowadzonych przez innego Użytkownika – na zasadach określonych w Art. 5 ust. 8.
  7. zamieszczania - z zastrzeżeniem ust. 4 - ofert swoich produktów i usług, wraz z ich opisem, w tym ofert sprzedaży gotowych projektów domów jednorodzinnych, eksponując projekty w sposób umożliwiający potencjalnym klientom zapoznanie się z ich treścią, mając jednocześnie na uwadze konieczność zapewnienia ochrony praw autorskich Firmy do projektów; oferty mogą być prezentowane w formie tekstowej, graficznej lub multimedialnej,
  8. udzielania Użytkownikom odpowiedzi na zadawane przez nich pytania dotyczących oferty Firmy oraz kwestii organizacyjnych i technicznych związanych z budową domów jednorodzinnych.
 2. Przystąpienie Firmy do Serwisu i akceptacja niniejszego regulaminu są równoznaczne ze złożeniem przez Firmę zapewnienia, że Firmie przysługują wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zmianami) do projektów zamieszczanych w Serwisie.
 3. Przystępując do Serwisu i akceptując niniejszy regulamin Firma akceptuje także prawo Administratora do nieodpłatnego wykorzystywania Treści zamieszczonych przez Firmę na użytek Serwisu i Portalu Poprojekt.pl, z zastrzeżeniem, że prawo Administratora do korzystania z projektów obejmuje wyłącznie uprawnienie do eksponowania projektów w Serwisie i Portalu Poprojekt.pl celem umożliwienia Użytkownikom zapoznanie się z projektami i złożenie zamówienia na ich zakup w Firmie, za pośrednictwem Administratora.
 4. Administrator ma prawo decydowania o zamieszczeniu albo odmowie zamieszczenia lub czasowym wstrzymaniu eksponowania w Serwisie projektu lub innej oferty handlowej Firmy w przypadku braku danych, niezgodności danych lub błędów w wyświetlaniu wymagających interwencji po stronie Firmy.

7a. Zasady funkcjonowania Forum Dyskusyjnego

 1. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do zasad funkcjonowania Forum Dyskusyjnego, o ile ustępy poniższe nie stanowią inaczej.
 2. Administratorem Forum jest Administrator Serwisu. Forum to wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Uczestników (Użytkowników oraz Firm) portalu Mybudujemy.pl, służące wymianie poglądów i opinii, prowadzeniu dyskusji, dzieleniu się doświadczeniami na zagadnienia tematycznie związane z portalem. Forum nie jest przeznaczone do reklamy.
 3. Uczestnik oraz Administrator mają prawo do inicjowania tematów na Forum. Aby zainicjować temat dyskusyjny na Forum bądź dodawać swoje wypowiedzi na Forum Uczestnik ma obowiązek zarejestrować się w Serwisie wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując Regulamin serwisu oraz aktywować Konto klikając na link przesłany mailem. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Zarejestrowani Uczestnicy mogą wpisywać wypowiedzi na Forum po zalogowaniu się. Każde zalogowanie się na stronę Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu przez Uczestnika.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość oraz formę i treść wypowiedzi Uczestników na Forum. Administrator nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych na Forum, ale zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania wypowiedzi (w całości bądź w części), które:
  1. naruszają dobra prawnie chronione innych Uczestników lub osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy wizerunek,
  2. są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z portalem i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
  4. stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
  5. naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie,
  6. nie są tematycznie związane z portalem,
  7. uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z portalu przez innych użytkowników,
  8. nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie.
 5. Przepis ustępu poprzedzającego nie narusza uprawnień Administratora Serwisu wynikających z Art. 5.
 6. Za zamieszczenie wypowiedzi na Forum Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.
 7. Administrator ma prawo do:
  1. publicznego udostępniania wypowiedzi Uczestnika na Forum bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy sieci mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  2. rozpowszechniania wypowiedzi na Forum w innych portalach prowadzonych przez Administratora – z podaniem nicku autora;
  3. wysyłania wypowiedzi na Forum jako elementów newslettera serwisu,
  4. publikowania wybranych wypowiedzi z Forum na łamach pism i stron www Administratora w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań użytkowników portalu,
  5. podawania na stronie Forum numeru IP użytkownika.
 8. Uwagi i pytania, dotyczące działania Forum serwisu Mybudujemy.pl prosimy kierować na adres Administratora.

Art. 7b. Zasady funkcjonowania tablicy ogłoszeń

 1. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do zasad funkcjonowania forum dyskusyjnego, o ile ustępy poniższe nie stanowią inaczej.
 2. Tablica ogłoszeń to wyodrębnione w Serwisie narzędzie funkcjonalne, przygotowane dla Uczestników portalu Mybudujemy.pl, służące zarejestrowanym Uczestnikom (Użytkownikom oraz Firmom) prezentowaniu ogłoszeń o tematyce związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator ustala sposób prezentowania ogłoszeń oraz kształtuje narzędzia funkcjonalne niezbędne do zamieszczania ogłoszeń i wskazania ich charakteru oraz przedmiotu.
 3. Użytkownik (osoba fizyczna) może prezentować jednocześnie więcej niż jedno ogłoszenie.
 4. Firma może prezentować tylko jedno ogłoszenie, bez względu na liczbę posiadanych w Serwisie Kont (Firmowych lub Indywidualnych). Kolejne ogłoszenie Firmy będzie usuwane przez Administratora do czasu wprowadzenia dla Firm funkcji ogłoszeń płatnych.
 5. Ogłoszenia mogą być modyfikowane w zakresie ich treści i/lub formy.
 6. Z zachowaniem zasad określonych w ust. 3 i 4, ogłoszenia mogą być zmieniane.
 7. Ogłoszenia są zamieszczane na okres zadany przez Uczestnika zamieszczającego ogłoszenie spośród opcji terminów ustalonych przez Administratora.
 8. Do ogłoszeń stosuje się odpowiednio postanowienia Art. 7a ust. 4 lit. a) oraz lit. c)-h).
 9. Do ogłoszeń zamieszczanych na Tablicy Ogłoszeń nie stosuje się Art. 5 ust. 5 lit. b).
 10. Uwagi i pytania, dotyczące działania Forum serwisu Mybudujemy.pl prosimy kierować na adres Administratora.

Art. 8 - Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. Niedotrzymania z winy Administratora terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,
  2. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacja może mieć formę pisemną bądź zostać nadesłana na adres korespondencyjny Administratora Serwisu lub za pośrednictwem Serwisu na adres e-mail [email protected].
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w co najmniej następujące dane:
  1. przedmiot reklamacji,
  2. okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 6. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

Art. 9 - Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu

 1. Uczestnik ma prawo rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny, wnosząc o usunięcie Konta (Art. 5 ust. 9).
 2. Administrator ma prawo w każdym czasie rozwiązać z Uczestnikiem umowę o korzystanie z Serwisu za dwutygodniowym wypowiedzeniem nadesłanym Pocztą za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu o dalej idącym prawie Administratora do usunięcia Konta Uczestnika (Art. 5 ust. 10 i 11). Rozwiązanie za wypowiedzeniem wymaga uzasadnienia.

Art. 10 - Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy Administrator udostępnia pod adresem www.mybudujemy.pl
 2. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Dokonanie zmian w regulaminie może być spowodowane techniczną koniecznością zmiany zakresu świadczenia Usług lub zmianami prawa dotyczącymi prowadzenia Serwisu. O dokonanych zmianach Administrator powiadamia Uczestników zamieszczając odpowiednie informacje w Serwisie oraz publikując jednolity tekst.
 3. Uczestnik, o ile nie zgadza się na zmianę regulaminu, ma prawo – w ciągu dwóch tygodni od daty zapoznania się ze zmianami w regulaminie - rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go pod adresem wskazanym w ust. 1, ze skutkiem dla Uczestnika od chwili jego akceptacji w procesie rejestracyjnym.
 5. Zmiana lub unieważnienie bądź zakwestionowanie w inny sposób niektórych postanowień regulaminu przez umocowane organy władzy publicznej nie wpływa na ważność pozostałych postanowień regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz innych przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu